Kürdəmir rayon Mərkəzi kitabxanası

Kürdəmir rayon MKS

Qabusnamə

Fars nəsrinin ilk mərhələsində elə kitab göstərmək olmaz ki, o, məzmununun rəngarəngliyi, dilinin səlisliyi, oxucular arasında qazandığı şöhrət nöqteyi-nəzərindən "Qabusnamə" ilə müqayisə edilə b

M.V.Vidadi. Əsərləri

ХVIII əsrdə şifahi хalq şеri tərzində yazan şairlər içərisində Mоlla Vəli Vidadi mühüm yеr tutur. Vaqifin böyük müasiri оlan görkəmli sənətkarın əsərləri dövrün ədəbi mənzərəsini

Nəcəf bəy Vəzirov. Seçilmiş əsərləri

Azərbaycan xalqının ictimai-tarixi və ədəbi-mədəni həyatında ayrıca bir dövr təşkil еdən Mirzə Fətəli Axundzadənin ən yaxın mənəvi varisi tanınmış dramaturq, publisist və tеatr xadimi Nəcəf bəy Vəzirovdur. Maarif&ccedi

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild

XX əsrin əvvəlində nəşr etdirdiyi şeir, hekayə və pyesləri, ədəbi-publisist yazıları, müntəxəbat və dərslikləri bir yazıçı və pedaqoq kimi, romantik çalarla aşılanmış maarifçi-realist ədəbi hərək

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri olan Abdulla Şaiq romantik şair, nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas alim, bədii tərcümələr müəllifi kimi zəngin və çoxşaxəli yaradıcılıq irsinə malikdir.