Kürdəmir rayon Mərkəzi kitabxanası

Kürdəmir rayon MKS

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III cild

XX əsr milli ictimai, ədəbi və mədəni fikir tariximizdə özünəməxsus yer tutan görkəmli ədib Abdulla Şaiq həm də uşaqların sevimli yazıçısı, şairi və dramaturqudur. Əsrin əvvəllərində də, ortalarında da pedaqoji intibahın g

Məmməd Səid Ordubadi. Qılınc və qələm

Yazıçının tarixi romanlarından sonuncusu olan “Qılınc və qələm”də böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrün geniş, hərtərəfli mənzərəsi yaradılmışdır

Kitabi Dədə Qorqud

«Kitabi-Dədə Qorqud» bir müqəddimə və 12 boydan ibarət dastandır. Bir sıra alimlərin fikrinə görə bu dastanlar əsasən X—XI əsrlərdə Azərbaycanda cərəyan edən hadisələrlə səsləşməkdədir. Eyni zamanda həm də «Oğuznamə

Nüsrət Kəsəmənli. Seçilmiş əsərləri

Nüsrət Kəsəmənli... Azərbaycan gəncliyinin bütöv bır nəsli öz sevgililərinə onun şeirlərini göndərməklə hisslərini, duyğularını ifadə etdilər. Dünyaya şair kimi gəlib, dünyadan şair kimi gedən Nüsrət Kəsəmənlinin sehrl

Cəfər Cabbarlı . Əsərləri. Dörd cilddə. I cild.

Cəfər Cabbarlı XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli klassiklərindən biridir. O, Mirzə Fətəli Axundzadə ilə başlanan milli dramaturgiyanın sadəcə davamçısı, varisi  olmamış eyni zamanda onu inkişaf etdirib